ADRESSES


Deutscher Musikrat
The Management: Prof. Dr Franz Müller-Heuser
Secretary General: Dr Marlene Wartenberg
Assistant Secretary General: Dr Otto Zickenheiner
Adress: Weberstraße 59, D-53113 Bonn
Tel: +49/228/2091-0
Fax: +49/228/2091-200
E-mail: deutscher-musikrat.bonn@t-online.de
Website: www.deutscher-musikrat.deDeutscher Musikrat - International Cooperation Center
The Management: Prof. Dr Richard Jacoby
The Board: Dr Volker Metting
Adress: Weberstraße 59, D-53113 Bonn
Tel: +49-228-2091-130
Fax: +49-228-2091-230
E-mail: verbindungsstelle.dmr@t-online.de
Website: www.deutscher-musikrat.de/vst.htmDeutscher Musikrat - Musikforum
Editing House: Dr Hannelore Thiemer
Adress: Weberstraße 59, D-53113 Bonn
Tel: +49-228-2091-170
Fax: +49-228-2091-200
E-mail: musikforum.dmr@t-online.deDeutscher Musikrat - Jugend musiziert
The Board: Hans Peter Pairott
Adress: Trimburgstraße 2, D-81249 München
Tel: +49/89/87 10 02-0
Fax: +49/89/87 10 02-90
E-mail: jumu.dmr@t-online.de
Website: www.deutscher-musikrat.de/jumu.htm
              www.deutscher-musikrat.de/km kurs.htmDeutscher Musikrat - Bundesjugendorchester
The Board: Hans Timm
Adress: Trimburgstraße 2, D-81249 München
Tel: +49/89/87 10 02-70
Fax: +49/89/87 10 02-90
E-mail: bjo.dmr@t-online.de
Website: