P H O T O G R A P H I C   C O V E R A G E   -   " C L O S E - U P S "      


Olga Pasiecznik
- "Heart Piece Double Opera" by John King and Krzysztof KnittelWarsaw Autumn 1999

BACK TO THE LIST OF PHOTOS